תקנון

תנאים והתניות אלו יחולו על אתר האינטרנט של יוניקאו ועל מערכת היחסים והקשרים בין המשתמש לבין יוניקאו. יש לקרוא באופן דקדקני את ההוראות המפורטות בתנאים והתניות אלו וכן את ההצהרות לגבי תנאי הפרטיות בשימוש באתר, קודם לשימוש בו, מאחר ויש בהם כדי להשפיע על זכויותיך וחובותיך. באם בחרת להשתמש באתר האינטרנט שלנו הרי שקיבלת בכך את התנאים והתניות המפורטים בהסכם זה, במלואם. אם אינך מסכים לתוכן התנאים והתניות, הינך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר זה בכל צורה שהיא. הסכם תנאים ותניות זה מהווה התקשרות משפטית בינך, כפרט או כישות פרטנית אחרת, לבין יוניקאו בקשר לאתר אינטרנט זה ולתוכן המוצג בו, כפי שיפורט להלן, והם באים להוסיף על כל הסכם אחר, מכל מן וסוג שהוא הקיים בינינו. הסכם זה כולל בחובו גם הפניות לתנאים וההצהרות בתנאי הפרטיות. יוניקאו הינה בעלת זכות הקניין האינטלקטואלי והרוחני באתר ומוצרים המוצגים בו, ועל כן כל הזכויות על פיו שמורות ושייכות ליוניקאו בלבד. בהסכם תנאים ותניות זה, המונחים “אנו”, “אנחנו” ו- “שלנו” כוונתם  יוניקאו  והמונח “אתה” כוונתו פרט ו/או ישות העושה או העושים שימוש באתר האינטרנט.
 1. השימוש באתר האינטרנט
השימוש באתר זה ניתן לך ללא תשלום, ולצורך שימושך הפרטי בלבד. השימוש בו נעשה בכפוף לתנאים והתניות. ע”י כניסה ושימוש באתר האינטרנט הינך מסכים בזאת להיות מחוייב ע”י תנאים והתניות אלו. אינך רשאי: א.            לבצע פרסום חוזר של חומר ומידע המפורסם באתר זה (לרבות פרסום מחדש באתר אינטרנט אחר); ב.            להציג אתר זה או חלקים ממנו בפומבי; ג.             להפיק מחדש, לשכפל, להעתיק או לעשות שימוש אחר בחומרים המפורסמים באתר האינטרנט לשימוש מסחרי; ד.            לערוך או לשנות באופן כלשהו את התוכן המוצג באתר האינטרנט; ה.            להפיץ ולשווק מחדש חומרים מתוך אתר האינטרנט, למעט לצרכים מפורשים אשר לגביהם ניתן אישור מפורש לכך;
 1. שינויים
יוניקאו תהא רשאית לשנות את הסכם תנאים והתניות זה, מעת לעת ללא צורך בהודעה מוקדמת. המשך שימושך באתר האינטרנט מהווה הסכמתך לגרסה המעודכנת של הסכם התנאים והתניות. אם אינך מסכים למהדורה המעודכנת של הסכם התנאים והתניות, הינך נדרש לחדול משימוש באתר האינטרנט.
 1. זמינות אתר האינטרנט
אמנם שאיפתנו הינה להעניק למשתמשים את השירות המיטבי האפשרי, אולם אין אנו מתחייבים שהשירות והמידע המוצעים באתר יענו על כל דרישות המשתמשים. אין ביכולתנו להבטיח כי השירות יהיה חף מתקלות ואף אין ביכולתנו להבטיח כי האתר יישאר זמין או שהמידע המוצג בו יהא עדכני.
 1. המוצרים המוצגים באתר
המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט הינם אלו המוצגים במועד שבו ההזמנה מבוצעת. התמונות של המוצרים באתר האינטרנט הינם לצורכי המחשה בלבד ואינם חלק מהסכם זה. אם וככל שתמונה כלשהי תהא שגויה או בלתי מדויקת, לא תישא יוניקאו בכל אחריות בהקשר זה.
 1. עלות המוצרים ודמי משלוח
כל המוצרים המוצגים באתר אינטרנט זה, והמפורטים בשקל ישראלי (₪) הינם כולל מע”מ.
 1. תנאי תשלום
התשלומים יבוצע באמצעות כרטיס אשראי או שירות תשלומים “Pay Pal” בלבד. המוצרים המוזמנים לא יסופקו אלא לאחר קבלת אישור מחברת האשראי או “Pay Pal” לשביעות רצונה של יוניקאו.
 1. משלוח המוצרים
יוניקאו תעשה מאמץ הגיוני וסביר על מנת לעמוד במועדי האספקה המפורטים באתר אינטרנט זה ואולם יוניקאו לא תהא אחראית לאי עמידה במועדים הנקובים. הקונה מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה כנגד יוניקאו בגין עיכוב במשלוח המוצרים.
 1. בחינת המוצרים לאחר קבלתם
הקונה יבחן את המוצרים שסופקו לו מייד לאחר קבלתם, ויודיע ליוניקאו, בתוך 7 ימים ממועד קבלת המוצרים, אודות פגמים שנפלו במוצר. הקונה יקבל את המוצרים לידיו, חרף הפגמים, אלא אם יודיע, בכתב, ל יוניקאו, בתוך 10 ימים על אי הסכמתו לקבלת המוצר במצבו, ואם לא עשה כן בתוך המועד הנ”ל, יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה.
 1. החזרת מוצרים
החזרת מוצרים לשם החלפתם ו/או לשם קבלת זיכוי כספי, בהתאם למדיניות החזרת והחלפת מוצרים לפי חוק הגנת הצרכן, תעשה בצירוף חשבונית מקורית או שובר החלפה, וזאת בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצרים. מוצרים יוחזרו במצבם המקורי, ללא כל פגם, באריזתם המקורית ומבלי שנעשה בהם שימוש כלשהו.
 1. שיפוי
הינך מתחייב בזאת לשפות את יוניקאו בגין כל אבדן, נזק, עלות, אחריות או הוצאה, לרבות, וללא כל הגבלה, הוצאות משפטיות וכל סכום אחר שישולם על ידינו לצד ג’ במקרה של פשרה במסגרת תביעה או דרישה ובהתאם לעצת יועצינו המשפטיים, והנובע או הנגרם כתוצאה מהפרה כלשהי של תנאי הסכם זה על ידך.
 1. הפרת תנאי הסכם זה
מבלי לפגוע בכל סעד אחר המוקנה ל יוניקאו, בהתאם להוראות כל דין או הסכם, במקרה של הפרת הוראות הסכם תנאים והתניות זה, רשאית יוניקאו לנקוט כנגדך בכל פעולה, בהתאם לשיקול דעתה, לרבות חסימת כניסתך לאתר האינטרנט, חסימת מחשבים הנושאים את כתובת האינטרנט שלך (IP), פנייה לספק האינטרנט שלך (ISP) בבקשה למנוע ממך גישה לאתר האינטרנט, ואף לנקוט בהליכים משפטיים כנגדך.
 1. כוח עליון
יוניקאו לא תהא אחראית לאי היכולת לספק את המוצרים כתוצאה מנסיבות שלא ניתן היה לצפותן, ושאינם בשליטת יוניקאו, לרבות אך לא רק, כוח עליון, מלחמה, מהומות, אמברגו, מרי אזרחי או צבאי, אש, שיטפון, תאונה, שביתה, מחסור בחומרי גלם או אמצעי שינוע, מחסור בדלק אן אנרגיה, או חוסר בכוח אדם. במקרה של עיכוב בשל אחת הנסיבות לעיל, יוניקאו תהא רשאית לדחות את קיום חיוביה בתקופה השווה למשך הזמן שבו חל העיכוב.
 1. זכות קניין
יוניקאו הינה בעלת מכלול הזכויות ברעיונות, הטכנולוגיה, העיצובים, שיטות העבודה, הפטנטים, סימני המסחר, המדגמים, סודות מסחריים, שמות, וכל זכות קניין רוחני או כל זכות קניין אחרת ששימשה בעיצוב או ייצור מוצרי יוניקאו.
 1. הדין החל
הסכם זה יהא כפוף לדיני מדינת ישראל. לא קשר להוראות חוק או הנחיות סותרות, כל תביעה , פעולה או הליך משפטי הנובע ממערכת היחסים נשוא הסכם זה, יתנהלו, באופן ייחודי בבתי המשפט במחוז תל אביב, בישראל.
 1. ויתור על טענות
שיהוי בנקיטת הליכים ואי מיצוי זכויות, ללא קשר למשך השיהוי, לא תהווה ויתור או מחילה על זכויות יוניקאו, וויתור על זכות כלשהי במסגרת הליך כלשהו לא תחייב את יוניקאו במסגרת הליכים נוספים הנובעים ו/או הממשיכים את ההליכים בערכאות אחרות.
 1. שינויים
יוניקאו רשאית לעדכן את הוראות הסכם תנאים והתניות זה ו/או את הסכם תנאי הפרטיות באתר זה בקשר לשירות, תנאי מכר ומשלוח ומוצרים מעת לעת. התנאים המתוקנים יחולו על השימוש באתר האינטרנט ממועד פרסום העדכון באתר. עליכם לבדוק באופן שוטף ולוודא שהנכם מודעים לאמור בהסכם התנאים והתניות הרלבנטי.
 1. חוקיות ההסכם במקרה של תנייה בלתי חוקית
במקרה שתנאי או תנייה בהסכם זה ייקבע, על ידי ערכאה משפטית או גוף שיפוטי מוסמך אחר, כבלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, הרי שיתר התנאים והתניות בהסכם זה יישארו בתוקף. במקרה שחלק מתנאי או תנייה בהסכם זה ייקבע, על ידי ערכאה משפטית או גוף שיפוטי מוסמך אחר, כבלתי חוקית או בלתי ניתן לאכיפה, או יימחקו, הרי שיתר התנאי והתניה יישארו בתוקף.
 1. תוקף
הסכם זה ייכנס לתוקף ויחייב את הצדדים, לרבות יורשיהם ומי הבא מכוחם.